Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

DE | CZ | PL

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Euroregionu Nysa 2014-2020

Analiza została opracowana w ramach projektu „Strategia rozwoju Euroregionu Nysa“, nr CZ 3.22/3.1.00/09.01566 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

Pobierz dokument (4.18 MB)

Wprowadzenie

Przygotowany dokument pn. Strategia rozwoju Euroregionu Nysa ma w pewnym stopniu charakter szczególny. Powstał po dwudziestu latach istnienia Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (dalej jako Euroregion, ERN), w sytuacji niepewności, co do czekają- cej nas przyszłości. Kryzysu gospodarczego i społecznego odsłaniającego strukturalne słabości całej europejskiego gospodarki, różnicowania się międzyregionalnego i wewnątrzregionalnego, ujawniającego się na poziomie UE i poszczególnych państw, zmiany filozofii alokacji środków i celów rozwoju regionalnego UE oraz przed nowym okresem programowania środków finansowych na współpracę transgraniczną w la- tach 2014-2020.

Jej specyfiką jest to, iż w przeciwieństwie do opracowanej w 1993 roku przez nie- miecką firmę Dornier GmbH Planowanie Regionalne i Środowiskowe Friedrichsha- fen Koncepcji rozwoju gospodarczego dla Euroregionu NYSA – NISA – NEISSE powstała dzięki zaangażowaniu euroregionalych grup roboczych EUREX.

Cele, jakie postawiono i uwzględniono w Strategii rozwoju Euroregionu Nysa to:

  • Określenie priorytetów współpracy w jego ramach, tj. wyznaczenie tych obszarów, w których dalsza współpraca powinna być rozwijana i wspierana przez Euroregion Neisse-Nisa-Nysa jako instytucję. Priorytety te określono także dla każdej dziedziny tematycznej, w której funkcjonują grupy robocze;
  • Uzyskanie możliwie największego wpływu na ustalenie zasad udzielania dofinansowania na współpracę transgraniczną oraz na formę konkretnych programów współpracy transgranicznej w okresie 2014-2020 dotyczących obszaru ERN. Strategia, na podstawie analizy i ogólnego konsensusu między wszystkimi kluczowymi aktorami, podsumowuje priorytety współpracy na okres zgodny z okresem programowania UE. ERN włączony jest w przygotowania przyszłych programów i jest w stanie przekazać w ten sposób informacje dotyczące jego obszaru zarówno do części analitycznej, jak i projektowej przyszłych programów;
  • Zidentyfikowanie w obszarach kluczowych projektów pilotażowych (które zostaną ujęte w Planie działań strategii) oraz przygotowanie ich do dofinansowania już na początku następnego okresu programowania. Choć istnieje prawdopodobieństwo, że nie wszystkie z nich i nie wszystkie dziedziny zostaną przyjęte do sfinansowania z przyszłych programów współpracy transgranicznej, to ERN będzie podejmował starania, aby dofinansować te projekty z innych programów pomocowych lub środków innych instytucji.

Tworząc Strategię rozwoju Euroregionu Nysa autorzy mieli świadomość, że musí być ona kompatybilna z tworzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dol- nośląskiego Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, nowelizowaną w 2012 r. przez Krajský úřad Libereckého kraje Strategią rozwoju libereckiego kraju 2006-2020 oraz tworzoną przez województwo dolnośląskie, cztery czeskie kraje (kralovehradecki, liberecki, olomuniecki i pardubicki) oraz dwa euroregiony: Nysa i Glacensis Strategią zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza mającą stanowić podstawę do ewentualnego powołania do życia Europejskiego