Strony partnerów: DE | CZ | PL

EUROREGION NYSA

Klauzula informacyjna dla podmiotów (i ich pracowników) w związku z zawarciem umowy z Euroregionem Nysa, lub przekazaniem środków. Uwaga: dla poszczególnych programów i źródeł finansowania mogą wystąpić oddzielne klauzule. Fakt ten będzie uwidoczniony na stronie Euroregionu Nysa. Ogólna klauzula RODO dostępna jest również na stornie Euroregionu Nysa.

 

Zgodnie z art. 13 i14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1.Administrator
danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euroregion Nysa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 57, 58-500 Jelenia Góra.

2.Dane osób odpowiedzialnych za ochronę danych

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby
wskazany w punkcie 1 powyżej.

3.Cele i podstawy
przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana Dane:
a) w celu realizacji umowy zawartej z Euroregionem Nysa co stanowi prawnie uzasadniony interes Euroregionu Nysa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) w celu prowadzenia dokumentacji współpracy będącym obowiązkiem Euroregionu Nysa w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) w celu prowadzenia dokumentacji współpracy o ile wymaga ona realizacji wewnętrznych zasad, polityk, procedur, regulaminów, instrukcji obowiązujących w Euroregionie Nysa będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Euroregionu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Euroregionu Nysa, w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Euroregionu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) w celach analitycznych, optymalizacji procesów w Euroregionie Nysa, budowania wiedzy o kompetencjach naszych współpracowników, analizy finansowej itp., będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Euroregionu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.Okres
przechowywania
danych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy
prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi, (nie dłużej niż 15 lat od daty zakończenia umowy).

5.Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:
a. podmiotom związanym z nadzorem programów UE i innych zadań zarządzanych/realizowanych w ramach Euroregionu Nysa ;
b. podmiotom zaangażowanym w rozwój Euroregionu (np. kancelarie prawne, firmy audytorskie…);
c. instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy lub innym;
d. naszym podwykonawcom i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym)

6.Przekazywanie
danych poza EOG
lub do organizacji
międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez partnerów/podwykonawców przy realizacji wsparcia dla różnych zadań (np. rozliczeniowych), Euroregion Nysa może zlecać pewne czynności bądź zadania uznanym podmiotom działającym poza EOG,

7.Prawa osób,
których dane
dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d. przenoszenia danych;
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.Zautomatyzowane
podejmowanie
decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane

9.Kategorie danych
osobowych

Kategorie mogą zawierać: imię i nazwisko, numer telefonu, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, a w szczególnych sytuacjach numer dowodu osobistego, numer PESEL

10.Źródło
pochodzenia
danych

Dane zostały podane Euroregionowi Nysa przez Pani/Pana Pracodawcę/Zleceniodawcę w związku z realizacją zawartej z Euroregionem umowy.