Strony partnerów: DE | CZ | PL

Struktura

Euroregionalny „szczyt polityczny“

szczyt

KONWENCJA

Gremium informacyjne

Punktem wyjścia jest „polsko-niemieckie spotkanie starostów“.

Zgodnie z deklaracją podczas ostatnich obrad tego gremium – stosownie do zasad euroregionalnych – bierze się pod uwagę włączenie partnerów czeskich.

Z powodu nie istnienia porównywalnego poziomu po stronie czeskiej, nastąpi włączenie burmistrzów „miast z zadaniami zleconymi“.


Euroregionalne Forum Bezpieczeństwa

bepieczeństwo

FOR-BE-S

Tu również punktem wyjścia jest istniejąca już „Rada ds. bezpieczeństwa dla polsko- niemieckiego rejonu Nysa“.

Powiększenie o strone czeską pod nowa nazwą.

Celem głównym Forum Bezpieczeństwa Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa jest koordynacja współpracy jak i wymiana informacji między komunalnymi i innymi gremiami, które służą bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.


Komitety / Komisje

komisja

EKOM - Euroregionalna KOMmisja

Istnieją każda z nich dla dwóch euroregionalnych pól (obszarów) aktywności
Dla pól aktywności 1 i 2 - EKOM E (Gospodarka)
Anlogicznie dla pól aktywności 3 i 4 - EKOM H (Społeczeństwo)

EKOM’y to gremia o charakterze politycznym Powołanie następuje poprzez uchwałe Rady Główne funkcje:

 • Tematyczne integrowanie/kojarzenie ze sobą najróżniejszych poziomów
 • Kierowanie i kontrola grup eksperckich
 • Prowadzenie i kontrola działalności grup ekspertów
 • Powołanie przewodniczących grup ekspertów
 • Włączanie lokalnych organizacji do procesu ewaluacji projektów
 • Wstepne określanie tematów priorytetowych
 • Decyzje w zakresie dofinansowań

EKOM‘y są wyłącznie 3-stronne.

Obsada:

 • Dwóch delegatów z każdej strony ( uchwała Rady)
 • Trzech sekretarzy – stali członkowie
 • Łącznie – 9 członków każda komisja

Okres działania – 2 lata, ponowny wybór jest możliwy.

W każdym okresie działania kierownictwo w grupie sprawuje jeden przewodniczący.

Powołanie przewodniczących i członków należy do Prezydium.

W każdym okresie działania – jeden przewodniczący.

W zakresie techn.-organizacyjnym pracom towarzyszy pomoc Sekretariatu:

 • Przygotowanie i późniejsza obsługa posiedzeń (zaproszenia/protokoły)
 • Lokal
 • Tłumaczenia
 • Posiłki

Lokalny Komitet Sterujący

kom ster

EKOM-SF Euroregionalna KOMmisja Small Found

Gremium decyzyjne w procedurach Funduszu Małych Projektów

Trójstronny organ

Obsada:

 • Tworzą go obie komisje E.KOM-E i E.KOM-H
 • 3 Sekretarze
 • razem 15 członków

Przewodniczy każdorazowo sekretarz strony, po której odbywa się posiedzenie.


 Grupy ekspertów

eksperci

EUREX EURoregionalni EXperci

struktury robocze, które na bazie fachowej wnosza wkład na rzecz rozwoju euroregionalnego co najmniej dwustronne pracują zgodnie z duchem i literą euroregionalnych priorytetów proponują nowe cele w aspekcie fachowym wypracowują zalecenia dla Rady/Prezydium /EKOM‘ów status EUREX‘u zostanie określony w trybie uchwały Rady funkcjonują w czasie określonym - pomiędzy dwoma posiedzeniami Rady na podstawie raportu z działalności i wynikających z niego wymagań, Rada może podjąć uchwałę o przedłużeniu funkcjonowania grupy na następny okres roboczy plany pracy grup sa zatwierdzane przez Radę w każdym okresie roboczym kierownictwo w grupie sprawuje jeden przewodniczący powołanie następuje poprzez uchwałe Rady odnośnie przewodnictwa decydują kwalifikacje (przydatność) a nie zasada proporcjonalności działaność jest pilotowana i wspomagana przez euroregionalny Sekretariat:

 • zaproszenia
 • lokal
 • tłumaczenia
 • posiłki


↓Dokumenty do pobrania

 Pobierz dokument PDF