Strony partnerów: DE | CZ | PL

Strategia Euroregionu Nysa 2021-2027


Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Euroregionu Nysa 2021-2027

Analiza została opracowana w ramach projektu „Strategia rozwoju Euroregionu Nysa“, nr CZ 3.22/3.1.00/09.01566 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

Wprowadzenie

Przygotowany dokument pn. Strategia rozwoju Euroregionu Nysa ma w pewnym stopniu charakter szczególny. Powstał po dwudziestu latach istnienia Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (dalej jako Euroregion, ERN), w sytuacji niepewności, co do czekają- cej nas przyszłości. Kryzysu gospodarczego i społecznego odsłaniającego strukturalne słabości całej europejskiego gospodarki, różnicowania się międzyregionalnego i wewnątrzregionalnego, ujawniającego się na poziomie UE i poszczególnych państw, zmiany filozofii alokacji środków i celów rozwoju regionalnego UE oraz przed nowym okresem programowania środków finansowych na współpracę transgraniczną w la- tach 2014-2020.

Jej specyfiką jest to, iż w przeciwieństwie do opracowanej w 1993 roku przez nie- miecką firmę Dornier GmbH Planowanie Regionalne i Środowiskowe Friedrichsha- fen Koncepcji rozwoju gospodarczego dla Euroregionu NYSA – NISA – NEISSE powstała dzięki zaangażowaniu euroregionalych grup roboczych EUREX.

Cele, jakie postawiono i uwzględniono w Strategii rozwoju Euroregionu Nysa to:

  • Określenie priorytetów współpracy w jego ramach, tj. wyznaczenie tych obszarów, w których dalsza współpraca powinna być rozwijana i wspierana przez Euroregion Neisse-Nisa-Nysa jako instytucję. Priorytety te określono także dla każdej dziedziny tematycznej, w której funkcjonują grupy robocze;
  • Uzyskanie możliwie największego wpływu na ustalenie zasad udzielania dofinansowania na współpracę transgraniczną oraz na formę konkretnych programów współpracy transgranicznej w okresie 2014-2020 dotyczących obszaru ERN. Strategia, na podstawie analizy i ogólnego konsensusu między wszystkimi kluczowymi aktorami, podsumowuje priorytety współpracy na okres zgodny z okresem programowania UE. ERN włączony jest w przygotowania przyszłych programów i jest w stanie przekazać w ten sposób informacje dotyczące jego obszaru zarówno do części analitycznej, jak i projektowej przyszłych programów;
  • Zidentyfikowanie w obszarach kluczowych projektów pilotażowych (które zostaną ujęte w Planie działań strategii) oraz przygotowanie ich do dofinansowania już na początku następnego okresu programowania. Choć istnieje prawdopodobieństwo, że nie wszystkie z nich i nie wszystkie dziedziny zostaną przyjęte do sfinansowania z przyszłych programów współpracy transgranicznej, to ERN będzie podejmował starania, aby dofinansować te projekty z innych programów pomocowych lub środków innych instytucji.

Tworząc Strategię rozwoju Euroregionu Nysa autorzy mieli świadomość, że musí być ona kompatybilna z tworzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dol- nośląskiego Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, nowelizowaną w 2012 r. przez Krajský úřad Libereckého kraje Strategią rozwoju libereckiego kraju 2006-2020 oraz tworzoną przez województwo dolnośląskie, cztery czeskie kraje (kralovehradecki, liberecki, olomuniecki i pardubicki) oraz dwa euroregiony: Nysa i Glacensis Strategią zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza mającą stanowić podstawę do ewentualnego powołania do życia Europejskiego

file:///C:/Users/PC/Desktop/strategie-ern-%20final%20PL.pdf