Strony partnerów: DE | CZ | PL

Archiwum - INTERREG V-A 2014-2020

 

07.12.2018

Harmonogram naborów wniosków / posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego w roku 2019 / 2020

Nabór

Termin składania wniosków o dofinansowanie (do):

Termin posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego

9

29.01.2019 – tylko dla strony polskiej (typ B, C)*

24.04.2019

10

28.05.2019

11.09.2019

11

03.12.2019

11.03.2020

 * Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów samodzielnych (typ C) oraz komplementarnych (typ B) mogą składać tylko polscy Wnioskodawcy do Zarządzającego FM – Euroregionu Nysa z siedzibą w Jeleniej Górze (standardowo w systemie MS2014+).  

 

29.11.2017 

ZMIANA HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW W 2018 R.

Euroregionalny Komitet Sterujący na posiedzeniu w dn. 29.11.2017 r. zatwierdził skorygowany harmonogram naborów wniosków / posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego w roku 2018. W pierwszym półroczu 2018 r. zamiast wcześniej planowanych dwóch będzie tylko jeden nabór i zmienił się jego termin. Termin ostatniego naboru w 2018 r. nie uległ zmianie. Oba nabory będą dotyczyły obu osi priorytetowych (OP2, OP4), wszystkich typów projektów (A, B, C), wszystkich kwalifikowalnych typów wnioskodawców.

Termin składania wniosków o dofinansowanie (do):

Termin posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego

13.02.2018

25.04.2018

11.09.2018

06.12.2018

15.09.2017  

Informacja nieaktualna w związku ze zmianą w dn. 29.11.2017 r. harmonogramu naborów

Poniżej publikujemy harmonogram naborów wniosków / posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego w roku 2018. Obecnie nie przewidujemy naborów tematycznych - wszystkie będą dotyczyły obu osi priorytetowych (OP2, OP4), wszystkich typów projektów (A, B, C), wszystkich kwalifikowalnych typów wnioskodawców.

Termin składania wniosków o dofinansowanie (do):

Termin posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego

09.01.2018

21.03.2018

03.04.2018

21.06.2018

11.09.2018

06.12.2018

.

14.02.2017

SGP ERN zatrudni pracownika do obsługi FM Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Od kandydatów oczekujemy dokładności, zdolności analitycznych, swobody w pisemnym formułowaniu rzeczowych pism urzędowych, praktycznej znajomości pakietu Office. Preferowane będzie doświadczenie pracy z generatorami wniosków, doświadczenie w weryfikacji dowodów księgowych.

Miejsce pracy - biuro SGP ERN w Jeleniej Górze; zatrudnienie - od marca 2017 r.; wynagrodzenie - ok. 2,5 tys. zł netto.

Zeskanowane CV (zawierające klauzulę – zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji) proszę przesłać w terminie do 20.02.br. na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy możliwość kontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.


19.01.2017

Informujemy, że w usterka w systemie informatycznym MS2014+ polegająca na niemożności podpisywania / rejestrowania wniosków o dofinansowanie została usunięta.

W dniu dzisiejszym wszystkie wnioski o dofinansowanie, w których Zarządzający FM (Euroregion Nysa) został przez wnioskodawców upoważniony do podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostały podpisane / zarejestrowane w MS2014+.


11.01.2017

Informujemy, że w systemie informatycznym MS2014+ wystąpił poważny błąd uniemożliwiający podpisywanie / ewidencjonowanie / rejestrację wniosków o dofinansowanie. Dotyczy to zarówno wnioskodawców, którzy samodzielnie podpisywali wnioski o dofinansowanie, jak i tych, którzy upełnomocnili Euroregion Nysa do podpisania wniosku w ich imieniu (problem dotyczy także wykorzystywanego przez Euroregion czeskiego podpisu elektronicznego PostSignum, który dotychczas działał prawidłowo). Problem dotyczy wszystkich projektów sfinalizowanych w terminie do 10.01.br. (IV nabór).

Błąd został zgłoszony do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, które jest odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego.

O usunięciu błędu poinformujemy na niniejszej stronie oraz indywidualnie każdego wnioskodawcę.

 


11.10.2016

Zasady opisywania faktur / rachunków w Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa w Programie INTERREG V-A  Republika Czeska – Polska 2014-2020

Z punktu widzenia wymogów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 (i tym samym wymogów Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa) opis na oryginale faktury musi zawierać 3 specyficzne elementy:

- numer projektu (…pełny numer, a nie tylko np. 3-4 ostatnie cyfry),

- tytuł projektu (… literalnie zgodny z nazwą wskazaną we wniosku / w umowie o dofinansowaniu),

- wskazanie kwoty kwalifikowalnej z faktury rozliczanej w ramach FM Nisa-Nysa, np. w formie: "kwota kwalifikowalna - …… PLN" – kwotę kwalifikowalną należy wskazać w tej walucie, w jakiej wystawiono fakturę, a więc najczęściej w PLN, względnie w CZK; nie należy przeliczać kwoty kwalifikowalnej na EUR. Co do zasady wskazana kwota będzie najczęściej kwotą brutto faktury, chyba że w danym projekcie VAT jest niekwalifikowalny - inne przypadki, gdy wskazana kwota kwalifikowalna będzie  niższa niż kwota brutto faktury to np. sytuacja, gdy faktura zawiera pozycje nieuwzględnione w budżecie mikroprojektu, lub gdy kwota wydatku wymaga obniżenia ze względu na przekroczenie limitu wydatków dla danej linii budżetowej, itp.

Poza ww. trzema elementami opisu wynikającymi z wymogów Programu opis faktury powinien zawierać zapisy wynikające z zasad opisywania dowodów księgowych obowiązujących w organizacji Beneficjenta – np. dekretacje, informacje o sprawdzeniu pod względem formalnym, merytorycznym, rachunkowym, zatwierdzeniu do zapłaty, odniesienie do PZP, itp. Spośród tych opisów istotny jest  numer księgowy, który powinien być uwidoczniony na fakturze, gdyż będzie wpisywany do zestawienia wydatków. Sama faktura musi rzecz jasna zawierać obowiązkowe dane (daty wystawienia / sprzedaży, dane dostawcy wraz z NIP, dane nabywcy wraz z NIP, określenie przedmiotu sprzedaży, ilość, cenę jednostkową, wartość, itp.).

Dodatkowo sugerujemy umieszczenie w opisie faktury numeru kategorii wydatków zgodnej z zatwierdzonym budżetem projektu (np.: "kategoria wydatków - ……." (np. 1.1, 4.7, itd.) – nie jest to obowiązkowe, ale jak sądzimy ułatwi to Beneficjentom przypisanie poszczególnych wydatków do poszczególnych kategorii w trakcie sporządzania wniosku o płatność (szczególnie w przypadku, gdy osoba sporządzająca wniosek o płatność będzie inna, niż osoba dokonująca opisów faktur), a Euroregionowi –  ułatwi weryfikację zestawienia wydatków.

Ww. informacja została zamieszczona także w sekcji "Dokumenty do pobrania".

 

 

30.12.2016

W sekcji "Dokumenty do pobrania" zamieszczono w Rozdziale IV - Rozliczenie Mikroprojektu skorygowaną  Instrukcję wypełniania wniosku o płatność (zestawienia dokumentów) i raportów z realizacji w MS2014+ a także, dodatkowo, plik w formacie word zawierający wzory formularzy wykorzystywane przy rozliczeniu projektu - oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz oświadczenie beneficjenta (wzory tych oświadczeń znajdują się także w treści ww. Instrukcji).

 

Informujemy także, że został skorygowany harmonogram naborów wniosków / posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego w latach 2016-2017 - termin najbliższego posiedzenia EKS został przesunięty z 29.03.2017 r. na 31.03.2017 r. (nie ma to wpływu na najbliższy termin składania wniosków).

Ponadto zawiadamiamy, że zgodnie decyzją EKS podjętą 15.12.br., VI nabór wniosków - z terminem składania do 12.09.2017 r. - będzie mial charakter "tematyczny" - będzie przeznaczony wyłącznie dla mikroprojektów typu A (z partnerem wiodącym).

Termin składania wniosków o dofinansowanie (do):

Termin posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego

26.04.2016

01.07.2016

15.07.2016

29.09.2016

30.09.2016

15.12.2016

10.01.2017

31.03.2017

04.04.2017

28.06.2017

12.09.2017 wyłącznie wnioski / mikroprojekty typu A (z partnerem wiodącym)

29.11.2017

 


07.12.2016

W sekcji "Dokumenty do pobrania" zamieszczono w Rozdziale IV - Rozliczenie Mikroprojektu  Instrukcję wypełniania wniosku o płatność (zestawienia dokumentów) i raportów z realizacji w MS2014+

 


 05.12.2016

W sekcji "Dokumenty do pobrania" zamieszczono załącznik nr 3 do "Wytycznych dla Wnioskodawcy" - instrukcję dot. wypełniania wniosków o dofinansowanie w MS2014+.

 


12.10.2016

W sekcji "Dokumenty do pobrania" zamieszczono nową wersję "Wytycznych dla Wnioskodawcy", obowiązującą od dn. 01.10.2016 r.

Nowa wersja Wytycznych nie zmienia żadnej z kluczowych zasad dot. kwalifikowalności projektów, wnioskodawców, wydatków, itp. ustaleń, a jedynie rozszerza i integruje zapisy z innymi dokumentami programowymi. Nowa wersja Wytycznych zawiera m.in. wykaz kwalifikowalnych działań zawartych wcześniej w dodatkowym dokumencie, zawiera także definicje wskaźników wykorzystywanych w FM Nisa-Nysa.

 

 

06.10.2016

 

Harmonogram naborów wniosków / posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego w latach 2016-2017

Termin składania wniosków o dofinansowanie (do):

Termin posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego

26.04.2016

01.07.2016

15.07.2016

29.09.2016

30.09.2016

15.12.2016

10.01.2017

29.03.2017

04.04.2017

28.06.2017

12.09.2017

29.11.2017

Uwaga: aktualny nabór (do 10.01.2017 r.) dotyczy wszystkich typów projektów (A, B, C), obu osi priorytetowych (2,4), wszystkich kwalifikowalnych typów wnioskodawców.

Nie wyklucza się, że niektóre z kolejnych naborów będą miały charakter tematyczny (np.: tylko projekty typu A, tylko projekty z wybranej osi priorytetowej, tylko „nowi wnioskodawcy" - którzy nie realizowali projektów w okresie programowym 2007-13 i obecnym, itp.). Nabory tematyczne mają co do zasady umożliwić sterowanie naborem wniosków tak, by Euroregion Nysa mógł spełnić kryteria wybieranych projektów („ramy odniesienia”) wskazane przez Instytucję Zarządzającą Programem w Decyzji o udzieleniu dofinansowania dla Funduszu Mikroprojektów.

Ww. informacja została zamieszczona także w sekcji "Dokumenty do pobrania".


16.08.2016

W sekcji Dokumenty do pobrania zamieszczono formularz Identyfikacji rachunku bankowego - załącznik do umowy o dofinansowanie mikroprojektu.


 

29.07.2016

W sekcji Dokumenty do pobrania zamieszczono wzór umowy o dofinansowanie mikroprojektu (załącznik do Wytycznych dla Wnioskodawcy) oraz listę projektów zatwierdzonych do dofinansowania na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dn. 1.07.br.


06.07.2016


 

W sekcji Dokumenty do pobrania (u dołu strony) zamieszczono informacje i dokumenty dotyczące promocji (ogólne informacje oraz logotypy Euroregionu Nysa, UE, Programu) niezbędne w trakcie realizacji projektów a także wzory listy kontrolnej i siatki oceny (wykorzystywane przez Zarządzającego FM oraz ekspertów w trakcie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie).


04.07.2016


 Informujemy, że Euroregionalny Komitet Sterujący na posiedzeniu w dn. 1.07.br. zatwierdził harmonogram składania wniosków w 2016 r. Terminy wskazane w komunikacie z dn. 7.06.br. nie uległy zmianie.


07.06.2016

 

Harmonogram składania wniosków o dofinansowanie w 2016 r.

Termin składania wniosków o dofinansowanie (do):

Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

26.04.2016

01.07.2016

15.07.2016 /*

29.09.2016 /*

30.09.2016 /*

15.12.2016 /*

/* wskazane terminy wymagają zatwierdzenia przez Euroregionalny Komitet Sterujący, co nastąpi na 1. posiedzeniu EKS w dn. 1.07.br. Zastrzegamy możliwość niewielkich zmian podanych terminów. Komunikat aktualizujący zostanie opublikowany do 4.07.br.


28.04.2016

 

Informujemy, że w ramach I naboru, w terminie do 26.04.br. zostało złożonych 41 wniosków o dofinansowanie, w tym:

- 30 wniosków polskich wnioskodawców,

- 10 wniosków czeskich wnioskodawców,

- 1 wniosek EUWT.

Każdy z wnioskodawców będzie informowany indywidualnie o dalszym przebiegu procesu oceny i ewentualnych koniecznych korektach / uzupełnieniach wniosku projektowego. Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania przez Euroregionalny Komitet Sterujący zostanie udostępniona na nin. stronie w lipcu br.

 


21.04.2016

 

Informujemy, że w związku z nieprawidłowościami w działaniu generatora wniosków uniemożliwiającymi finalizację i / lub podpisywanie wniosków z wykorzystaniem większości polskich kwalifikowanych podpisów elektronicznych termin składania wniosków w bieżącym naborze zostaje przedłużony do 26.04.2016 r. do godziny 24.00.

Wykonawca systemu informatycznego wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej będą do tego czasu prowadzili dalsze prace mające na celu usunięcie ww. nieprawidłowości, m.in. błędów powodujących niegenerowanie części zakładek lub generowanie nieaktywnych zakładek w części wniosków

Jednocześnie informujemy, że SGP ERN ma możliwość podpisywania wniosków o dofinansowanie w imieniu wnioskodawców (wykorzystujemy w tym celu kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony przez czeskiego operatora PostSignum). Wnioskodawcom, których wnioski mogą być sfinalizowane (kontrola nie wykazuje błędów wynikających z nieprawidłowego działania generatora) proponujemy podpisanie wniosku przez SGPERN na podstawie pełnomocnictwa. Termin składania pełnomocnictw zostaje przedłużony do 25.04.br., do godz. 15.00 – do tego czasu pełnomocnictwo powinno być przesłane mailem (na adresy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w formie skanu, oryginał należy przekazać do biura SGP ERN w terminie do 29.04.br. Szczegółowa, zaktualizowana informacja dot. podpisywania wniosku przez SGPERN na podstawie pełnomocnictwa znajduje się poniżej, pod datą 08.04.2016

Informujemy dodatkowo, że generator wniosków nie generuje 2  pól dot. wpływu transgranicznego, przy czym kontrola wniosku nie wykazuje błędów. Informacje te będą musiały być uzupełnione po etapie kontroli formalnej wniosków. Stosowne informacje zostaną przekazane każdemu z wnioskodawców.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności wynikające z niepoprawnego działania generatora wniosków.

W zw. z przedłużeniem terminu składania wniosków poniższa informacja z dn. 20.04.2016 r. jest nieaktualna.

 


20.04.2016

 

Postępowanie w przypadku wystąpienia problemów z finalizacją / podpisaniem wniosku o dofinansowanie nieleżących po stronie wnioskodawcy w projektach składanych w bieżącym naborze.

1. Brak możliwości sfinalizowania wniosku. Dotyczy sytuacji, w których wszystkie wymagane pola formularza zostały uprzednio poprawnie wypełnione w wymaganym terminie i pomimo tego wniosek nie może być sfinalizowany – kontrola sygnalizuje błędy.

W przypadku wystąpienia problemów z finalizacją wniosku o dofinansowanie wynikających z błędów w działaniu generatora (np. niewygenerowanie zakładki budżetowej lub nieaktywna zakładka „źródła finansowania”) proszę dokonać „zrzutu ekranu” (print screen) z widokiem zakładki, w której są sygnalizowane problemy oraz zrzutu ekranu z wynikami „kontroli” projektu – z tych print screenów powinno jednoznacznie wynikać, że niemożność sfinalizowania wniosku wynika z błędów w działaniu generatora, a nie np. z powodu niewłaściwego wypełnienia lub niewypełnienia któregoś z obowiązkowych pól.  Proszę zamknąć konto projektu bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian!

2. Wniosek został sfinalizowany w wymaganym terminie, lecz wystąpił problem przy próbie podpisania wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Proszę wygenerować print screen z komunikatem o błędzie powstałym przy próbie podpisu. Proszę nie odfinalizowywać wniosku i zamknąć konto projektu!

W przypadku wystąpienia ww. problemów proszę o przesłanie stosownej informacji wraz z print screenami na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 22.04.2016 r. do godziny 24.00

 


15.04.2016

 

W związku z pojawiającymi się istotnymi nieprawidłowościami w funkcjonowaniu generatora wniosków informujemy o przedłużeniu terminu składania wniosków (w bieżącym naborze) – do piątku, 22.04.2016 r. do godziny 24.00

Przedłużeniu – do 20.04.2016 r. do godziny 15.30 - ulega również termin składania pełnomocnictw upoważniających SGP ERN do podpisywania wniosków podpisem elektronicznym w imieniu wnioskodawcy (zaktualizowany komunikat w tej sprawie poniżej).

 


08.04.2016

Możliwość podpisania wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Zarządzającego FM (SGP ERN) w imieniu Wnioskodawcy - AKTUALIZACJA 21.04.2016

Wniosek o dofinansowanie musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie dysponuje takim podpisem lub podpis z przyczyn technicznych nie jest akceptowany w systemie MS2014 + (można to sprawdzić wcześniej np. podpisując jeden z załączników wgranych do wniosku), Wnioskodawca może upoważnić Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa (Zarządzający FM) do podpisania wniosku o dofinansowanie.

Wzór pełnomocnictwa znajduje się w sekcji „Dokumenty do pobrania”. Wnioskodawcy, którzy planują złożyć wnioski w najbliższym naborze – tj. do 26.04.br. i chcą skorzystać z możliwości podpisania wniosku przez Zarządzającego FM muszą przekazać pełnomocnictwo w formie skanu mailem na adresy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 25.04.br. do godz. 15.00, a oryginał pełnomocnictwa najpóźniej do piątku, 29 kwietnia br. do godziny 15.30 do biura SGP ERN (ul. 1 Maja 57 - I piętro, 58-500 Jelenia Góra). Do pełnomocnictwa należy dołączyć  załącznik wskazany w pełnomocnictwie umożliwiający sprawdzenie poprawności danych podanych w pełnomocnictwie.

Dalszy tryb postępowania:

- pracownik Zarządzającego FM (SGP ERN) – w terminie max. 1 dnia roboczego od otrzymania Pełnomocnictwa (w przypadku najbliższego naboru najpóźniej 26.04.br., do godziny 9.00) – przekaże mailem osobie do kontaktu wskazanej w Pełnomocnictwie login pracownika Zarządzającego FM, który podpisze wniosek w imieniu Wnioskodawcy;

- po otrzymaniu loginu pracownika Zarządzającego FM, Wnioskodawca musi dodać nowego użytkownika w zakładce wniosku "Dostęp do projektu":  w rubryce „nazwa użytkownika” należy wpisać otrzymany login pracownika Zarządzającego FM, odznaczyć opcję „sygnatariusz” i kliknąć klawisz „zapisz”;

- następnie Wnioskodawca musi sfinalizować wniosek – w przypadku najbliższego naboru finalizacja musi nastąpić w terminie do 26.04.br., do godziny 12.00

- wskazany pracownik Zarządzającego FM podpisze wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym w imieniu Wnioskodawcy.

 


07.04.2016

UWAGA. Błąd w generatorze wniosków – konieczność wprowadzenia dodatkowego załącznika dotyczącego kluczowych działań i wskaźników dla kluczowych działań w projektach typu B i C.

 W generatorze wniosków w projektach komplementarnych i samodzielnych – typu B i C (tj. w przypadku wybrania w zakładce Identyfikacja projektu  typu projektu B lub typu projektu C) nie są generowane dwie zakładki: Kluczowe działania oraz Kluczowe działania – wskaźniki (zakładki te generują się prawidłowo tylko w przypadku projektów typu A).

Wg informacji uzyskanych od strony czeskiej ta usterka zostanie usunięta przez wykonawcę systemu informatycznego dopiero 24 kwietnia br.

W zw. z tym, do czasu usunięcia usterki,  konieczne jest wprowadzenie dodatkowego załącznika dla projektów typu B i typu C, który będzie zawierał informacje,  które pierwotnie powinny znaleźć się w formularzu generatora. Załącznik „Kluczowe działania” należy po wypełnieniu wgrać do konta projektu – w postaci edytowalnej (Word). Formularz „Kluczowe działania” jest do pobrania w sekcji „Dokumenty do pobrania”, u dołu strony.

 


06.04.2016

 

Informujemy, że został uruchomiony generator wniosków dla Funduszu Mikroprojektów.

Wnioski (wypełnione w generatorze wraz z wgranymi załącznikami w wersji elektronicznej) w ramach „I naboru” można składać  - tj. finalizować z użyciem certyfikowanego podpisu elektronicznego - do dnia 19.04.2016 r. do godz. 24.00

Planowany termin posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który podejmie decyzję ws. wyboru projektów do dofinansowania: 29.06.2016 r. (wcześniej będzie miała miejsce kontrola formalna wniosków, ewentualna korekta wniosków, ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów).

Rozpoczęty w dniu dzisiejszym nabór ma charakter ciągły; termin zatwierdzenia projektu jest uzależniony od terminu złożenia wniosku. Poniżej podajemy przewidywane, orientacyjne kolejne terminy składania / zatwierdzania wniosków w bieżącym roku (wkrótce potwierdzimy te terminy, które mogą ewentualnie ulec kilkudniowym przesunięciom):

 

15.07.2016 (termin złożenia) – 29.09.2016 (posiedzenie EKS),

30.09.2016 (termin złożenia) – 15.12.2016 (posiedzenie EKS).

 


 

Generator wniosków jest dostępny na stronie: https://mseu.mssf.cz/

Rejestracja / zakładanie nowego wniosku o dofinansowanie

Po wejściu stronę https://mseu.mssf.cz/ wymagane jest zalogowanie (o ile mają już Państwo założone konto) lub rejestracja;  w celu otrzymania dostępu do generatora (zarejestrowania, otrzymania loginu) należy postępować zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami i instrukcjami (zwracamy uwagę, by w formularzu rejestracji przy podawaniu numeru telefonu komórkowemu wybrać prefix Polski: +48).

Po otrzymaniu loginu / zalogowaniu należy wybrać zakładkę: Wnioskodawca

Następnie należy wybrać zakładkę:  Nowa aplikacja i kolejno wybierać:

>>>   Wykaz programów i naborów

>>>   11 – INTERREG V – A Ceska republika – Polsko  

>>>    OP PS ČR-PL - (11_16_012) - Výzva v rámci fondu mikroprojektů Nisa / Nabór w ramach Funduszu mikroprojektów Nysa  · individualni projekt   

Czeskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje instrukcję korzystania z generatora dla Funduszu Mikroprojektów. Zamieścimy ją na stronie internetowej niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Obecnie można korzystać ze zbliżonej zakresem instrukcji obsługi portalu internetowego MS2014+  dla „dużych” projektów dostępnej na stronie http://www.cz-pl.eu/wnioskodawca-podrecznik-wnioskodawcy.html

Dodatkowo informujemy, że euroregiony testowały roboczą wersję generatora wniosków, natomiast wersja finalna nie została przekazana euroregionom do testów. W zw. z tym, w przypadku stwierdzenia błędów w działaniu generatora proszę o przesłanie stosownej informacji drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) – uwagi będziemy na bieżąco wyjaśniać lub niezwłocznie przekazywać do czeskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odpowiedzialnego za poprawne działanie aplikacji.

 


DOKUMENTY NIEAKTUALNE

  1. Wytyczne dla Wnioskodawcy (wersja NIEAKTUALNA, obowiązująca do 30.09.2016)
  2. Szczegółowy opis kwalifikowalnych działań (dokument NIEAKTUALNY, obowiązujący do 30.09.2016)
  3. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (zestawienia dokumentów) i raportów z realizacji w MS2014+ (wersja nieaktualna)
  4. Harmonogram naborów wniosków / posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego w latach 2016-2017