Strony partnerów: DE | CZ | PL

 

home

Fundusz Małych Projektów INTERREG Polska - Saksonia 2014-2022

W ramach Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020, na polsko-saksońskiej granicy Euroregion Nysa udziela wsparcia małym projektom transgranicznym. Ma na celu przede wszystkim realizację przedsięwzięć o charakterze people-to-people oraz intensyfikowanie współpracy transgranicznej we wszystkich obszarach życia społecznego. Wsparcie otrzymać mogą takie małe projekty, których cele przyczyniają się do osiągnięcia celów programowych FMP i których wskaźniki wspierają osiągnięcie wskaźników programowych. 


 

Obszar wsparcia dla Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg Polska
– Saksonia 2014-2020

 

kto

Kto może wnioskować?

 • instytucje cje krajowe, regionalne i gminne lub podporządkowane im urzędy, placówki
  i zrzeszenia,

 • niepaństwowe organizacje non-profit, stowarzyszenia oraz partnerskie organizacje gospodarcze i społeczne, które nie posiadają osobowości prawnej, o ile ich przedstawiciele są uprawnieni do podejmowania w ich imieniu zobowiązań prawnych i przejmowania odpowiedzialności finansowej, np. DGB (artykuł 131 Rozporządzenia Finansowego UE),

 • małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), o ile działania projektowe leżą w interesie ogólnym (małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą być partnerami projektu, natomiast nie mogą być wnioskodawcami),

 • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej


wsparcie

Co może być wspierane?

 W ramach FMP wspierane są działania, które przyczyniają się do intensyfikacji i poprawy współpracy transgraniczne, w szczególności: 

 • organizacja i przeprowadzanie seminariów, konferencji i wydarzeń informacyjnych,

 • organizacja i przeprowadzanie spotkań, wymiany doświadczeń, pokazów, wydarzeń kulturalnych i sportowych,

 • wymiany grup, w szczególności wymiany grup dzieci, młodzieży, studentów i uczniów,

 • działania edukacyjne, wraz z modułami językowymi w celu poprawy kompetencji językowych,

 • projekty działań informacyjno-promocyjnych oraz reklama dla obszaru, opracowywanie wielojęzycznych publikacji i materiałów informacyjnych (przynajmniej w języku polskim i niemieckim),

 • opracowanie wspólnych systemów informacyjno-komunikacyjnych na obszarze pogranicza,

 • itp.

Wsparcie nie obejmuje:

 • infrastruktury i działań budowlanych,

 • kursów językowych w czystej postaci,

 • publikacji jednojęzycznych,

 • działań politycznych partii,


dofinansowanie

Jakie jest dofinansowanie?

Wsparcie dla małych projektów udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji zgodnie z zasadą refundacji kosztów. 

 • Łączna suma wydatków dla małego projektu nie może przekroczyć 30.000 EUR.

 • Dofinansowanie wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych, ale min. 3.000 EUR i maks. 20.000 EUR.

 • Koszty osobowe - ryczałt 20% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.

 • Koszty administracyjno-biurowe - ryczałt 15% kosztów osobowych.

 • Jednostronnie finansowane małe projekty.

 


ważne

Co jeszcze jest ważne?

 • Mały projekt musi być realizowany przynajmniej przez jednego partnera z Polski i jednego z Saksonii.

 • Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na obszarze wsparcia.

 • Rezultaty i oddziaływanie małego projektu muszą pozytywnie wpływać na obszar wsparcia.

 • Czas trwania małego projektu nie powinien przekroczyć 24 miesięcy.

 • W małym projekcie mogą brać udział osoby spoza obszaru wsparcia, tylko jako uczestnicy działań projektowych.

 • Małe projekty powinny wspierać współpracę transgraniczną w wymienionych poniżej obszarach strategicznych:

  • komunikacja,

  • gospodarka,

  • ochrona środowiska i klimatu, energia,

  • zarządzanie ryzykiem,

  • kultura, edukacja i wiedza,

  • wspieranie współpracy transgranicznej ,

  • i inne.

 

 kontakt

Kontakt

Euroregionu Nysa

ul. 1 Maja 57

58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 7676470

facebook

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Dokumenty do pobrania

 1. Przewodnik FMP 

 2. Podręcznik Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014-2022

 3. Wskaźniki produktu dla Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014-2020

 4. Poradnik beneficjenta w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia  2014-2020