Strony partnerów: DE | CZ | PL

11. Posiedzenie Komitetu Sterującego FMP

W dniu 19.09.2022 w Łagowie, Komitet Sterujący FMP Interreg Polska – Saksonia na swoim 26. posiedzeniu podsumował kończący się okres programowania. Od 2016 do 2022 roku zatwierdzono łącznie 385 projektów po polskiej i niemieckiej stronie, z czego 343 projekty zrealizowano. W 42 przypadkach wnioskodawcy zrezygnowali z realizacji – głównie z powodu pandemii koronawirusa, która od marca 2020 roku bardzo ograniczyła możliwość przeprowadzenia zaplanowanych w projektach działań. Do rozliczenia przedstawiono łączną kwotę 3.965.296,83 EUR z zaplanowanych w budżecie projektu parasolowego na ten cel 4.256.871,78 EUR.
Podczas posiedzenia omówiono również stan wdrażania Programu Współpracy Polska – Saksonia w nowej perspektywie finansowej i ogólne założenia realizacji Funduszu Małych Projektów PL-SN 2021-2027. Do dyspozycji beneficjentów polskich i saksońskich będzie około 4.4 mln EUR, a dofinansowanie pojedynczego małego projektu wynosić będzie maksymalnie 30.000,00 EUR.