Strony partnerów: DE | CZ | PL

I DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

Wytyczne dla Wnioskodawcy

Wytyczne dla Wnioskodawcy - wersja 2. obowiązująca od 01.10.2016 r.

 Załączniki do Wytycznych dla Wnioskodawcy

Zał. 1a (PL) – Kwalifikowalni partnerzy po stronie polskiej

Zał. 1a (CZ) – Kwalifikowalni partnerzy po stronie czeskiej

Zał. 1b (PL) - Kwalifikowalne jednostki / organizacje bez osobowości prawnej

Zał. 2 (PL) - Zasady kwalifikowalności wydatków dla polskich beneficjentów FM

Zał. 3 (PL) - Wniosek elektroniczny [poradnik dotyczący wypełniania wniosku o dofinansowanie w generatorze MS2014+]

Zal. 4 (PL) - Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie

Zał. 5 (PL) - Wzór karty oceny mikroprojektu (ocena merytoryczna:  jakości, wpływu transgranicznego i współpracy transgranicznej)

Zał. 6 (PL) - Wzór umowy o dofinansowanie mikroprojektu

 Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Opis techniczny inwestycji

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Porozumienie o współpracy (dla projektów typu A)

Oświadczenie o partnerstwie (dla projektów typu B i C)

Szczegółowy budżet dla projektu typu A - dla Partnera Wiodącego i Partnera

Szczegółowy budżet dla projektów typu A - wersja dla projektów z większą liczbą partnerów

Szczegółowy budżet dla projektów typu B i C - dla Wnioskodawcy

Oświadczenie Partnera Wiodącego / Partnera Projektu

Oświadczenie ws. wykorzystania w praktyce materiałów koncepcyjnych powstałych w ramach projektu

Kalkulacja przewidywanych dochodów

Dodatkowe dokumenty

Wzór Pełnomocnictwa dla Euroregionu Nysa do podpisania wniosku o dofinansowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w imieniu Wnioskodawcy

[Wnioskodawca, który nie ma kwalifikowanego podpisu elektronicznego może upoważnić Zarządzającego FM (Euroregion Nysa) do podpisania wmiosku o dofinansowanie w jego imieniu. Procedura jest opisana w sekcji Archiwum we wpisie z dn. 08.04.2016 r. (wskazane daty dotyczyły pierwszego naboru). Pełnomocnictwo musi zostać przekazane Zarządzającemu FM przed sfinalizowaniem wniosku w generatorze - i nie później, niż na jeden dzień roboczy przed końcowym terminem składania wniosków w danym naborze].

Lista kontrolna (dot. kontroli formalnej i kwalifikowalności wniosku o dofinansowanie)

 

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY - KOMPLET (spakowany, Zip)

.

II DOKUMENTY DLA BENEFICJENTA / ORGANIZACJI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

Dokumenty dotyczące umowy o dofinansowanie

Identyfikacja rachunku bankowego (załącznik do umowy o dofinansowanie)

Promocja

Ogólne informacje dotyczące promocji

Logo Euroregionu Nysa

Logo Programu / Unii Europejskiej

Wiążące stanowisko Kontrolera (DUW) ws. stosowania logo UE i innych logo (wymagane proporcje)

Zasady opisywania faktur / rachunków

Zasady opisywania faktur / rachunków

Dodatkowe dokumenty i informacje

Dodatkowe informacje dotyczące udzielania zamówień o wartości równej lub większej od 50 tys. PLN netto (do 30 tys. EUR) zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Poniżej załączono dwa dokumenty, z którymi powinni zapoznać się wnioskodawcy / beneficjenci planujący realizację zamówień o wartości od 50 tys. PLN netto (problematyka ta jest zasygnalizowana w zał. 2 do Wytycznych dla Wnioskodawcy - Zasady kwalifikowalności wydatków dla polskich beneficjentów w Programie Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020").

W pierwszym dokumencie (załącznik nr 35 do Podręcznika Wnioskodawcy /dla „dużych projektów”/), w rozdziale 1.3 opisano warunki prawidłowej realizacji zamówień w kontekście zasady konkurencyjności. Drugi dokument to wzór listy sprawdzającej, która będzie stosowana przez Kontrolera (Dolnośląski Urząd Wojewódzki) do weryfikowania spełnienia zasady konkurencyjności (lista stanowi załącznik nr 13 do Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej).

Szczegółowe warunki udzielania zamówień publicznych - zasada konkurencyjności

Lista sprawdzająca do kontroli spełnienia zasady konkurencyjności

 

.

III DOKUMENTY DOT. ROZLICZENIA MIKROPROJEKTU

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (zestawienia dokumentów) i raportów z realizacji w MS2014+ korekta

Uwaga: korekta (z dn. 30.12.2016 r.) w powyższej instrukcji dotyczy:

- zasady wprowadzania do zestawienia dokumentów tych pozycji wydatków, które były opłacane w kilku ratach (lub np. list płac, od których były odprowadzane w różnych terminach pochodne) - taki wydatek należy wpisać do zestawienia tylko raz wskazując jako datę zapłaty - datę zapłaty ostatniej raty / ostatniej pochodnej;

- korekty we wzorach oświadczeń składanych wraz z rozliczeniem, dodatkowo wzory tych (skorygowanych) oświadczeń zamieszczono poniżej.

Wzór Oświadczenia o kwalifikowalności VAT oraz Oświadczenia Beneficjenta (dot. rozliczenia)

Wzór oświadczenia dot. kwalifikowalności VAT

Patrz także     >>>     Zasady opisywania faktur / rachunków    >>>    sekcja II Dokumenty dla Beneficjenta / Organizacji realizującej projekt

.

IV. POZOSTAŁE DOKUMENTY /  INFORMACJE

Wykaz dofinansowanych mikroprojektów

Mikroprojekty zatwierdzone do dofinansowania na I posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dn. 1.07.2016 r.

Mikroprojekty zatwierdzone do dofinansowania na II posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dn. 29.09.2016 r.

Mikroprojekty zatwierdzone do dofinansowania na III posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dn. 15.12.2016 r.

Mikroprojekty zatwierdzone do dofinansowania na IV posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dn. 31.03.2017 r.

Mikroprojekty zatwierdzone do dofinansowania na V posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dn. 26.06.2017 r.

Mikroprojekty zatwierdzone do dofinansowania na VI posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dn. 29.11.2017 r.

Mikroprojekty zatwierdzone do dofinansowania na VII posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dn. 25.04.2018 r.

Mikroprojekty zatwierdzone do dofinansowania na VIII posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dn. 6.12.2018 r.

Mikroprojekty zatwierdzone do dofinansowania na IX posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dn. 24.04.2019 r.

Mikroprojekty zatwierdzone do dofinansowania na X posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dn. 11.09.2019 r.